fitkabmae

คำนวณ IBW น้ำหนักในอุดมคติ

ทั้ง BMI และ IBW ต่างก็สามารถบอกได้ว่ารูปร่างของเรานั้นมีสมส่วนหรือไม่ แต่ทั้งนี้ BMI จัดเป็นดัชนีที่มีความชัดเจนในแง่การประเมินภาวะโภชนาการได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม IBW ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ อย่างเช่นการคำนวณความต้องพลังงาน (Kcal) โดยวิธีการคำนวณ JeeJeebhoy’s Estimation (กรุณาย้อนไปดูบทความที่แล้ว) โดยจะใช้ IBW เป็นตัวคูณแทนค่าน้ำหนักของร่างกาย เพื่อจะได้คำนวณออกมาเป็นค่าความต้องการพลังงานที่เหมาะสม

เพศ